دانلود رایگان درایورهایLexmark X642e

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای همه در یک Lexmark X642e در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • 32-bit Postscript Level 3 Emulation Universal Print درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­6.­2

  اندازه : 15.77 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  647 جستجوها
 • Print درایور

  برای : AIX

  منتشر شده ها : 2008.02.20   انتشار : 5.­3.­2

  اندازه : 53.64 Mb  

  579 جستجوها
 • MarkVision Professional support درایور

  برای : Unix

  منتشر شده ها : 2009.07.02   انتشار : 11.­2

  اندازه : 124.83 Mb  

  569 جستجوها
 • Universal PostScript 3 Emulation Print درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.26   انتشار : 2.­8.­0.­0

  اندازه : 31.54 Mb   (INSTALLSHIELD)

  562 جستجوها
 • Print درایور

  برای : Debian, Linux

  منتشر شده ها : 2010.07.15   انتشار : 5.­3.­3

  اندازه : 24.81 Mb   (DEB SELF-EXTRACTING)

  542 جستجوها
 • MarkVision درایور

  برای : AIX

  منتشر شده ها : 2009.07.18   انتشار : 11.­2

  اندازه : 141.55 Mb  

  534 جستجوها
 • Print درایور

  برای : Linux, SUSE

  منتشر شده ها : 2012.07.23   انتشار : 5.­6.­1

  اندازه : 40.36 Mb  

  530 جستجوها
 • Phonebook application for Lexmark Universal PostScript Level 3 emulation درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­1.­59.­0

  اندازه : 6.82 Mb   (PE)

  527 جستجوها
 • PCL 5 emulation universal printer درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­6.­2

  اندازه : 19.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  500 جستجوها
 • PostScript Level 3 Emulation custom درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 1.­0

  اندازه : 4.33 Mb   (MSZIP)

  494 جستجوها
 • Printer درایور

  برای : Unix

  منتشر شده ها : 2008.10.21   انتشار : 5.­3.­3

  اندازه : 47.71 Mb  

  488 جستجوها
 • Enhanced Communications System درایور

  برای : Windows ME, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2008.08.12   انتشار : 10.­3.­1.­0

  اندازه : 20.64 Mb   (MSZIP)

  488 جستجوها
 • Scan درایور

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2013.10.24   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 5.83 Mb  

  460 جستجوها
 • Printer File Loader درایور

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2013.01.09   انتشار : 2.­0.­2

  اندازه : 1.37 Mb  

  459 جستجوها
 • Network Scan درایور

  برای : Debian, Linux, Ubuntu

  منتشر شده ها : 2010.09.29   انتشار : 1.­2

  اندازه : 20.39 Mb   (DEB SELF-EXTRACTING)

  449 جستجوها
 • Universal Postscript Emulation system درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2008.04.02   انتشار : 1.­2

  اندازه : 5.78 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  448 جستجوها
 • Universal System Administrator Package درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 108.97 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  447 جستجوها
 • Universal Print Installation Package درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.26   انتشار : 2.­8.­0.­0

  اندازه : 116.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  443 جستجوها
 • Universal System Administrator package درایور

  برای : Windows ME, Windows NT, Windows 95, Windows 98

  منتشر شده ها : 2007.06.21   انتشار : 1.­0

  اندازه : 26.07 Mb   (MSZIP)

  430 جستجوها
 • Print درایور

  برای : AIX

  منتشر شده ها : 2008.11.21   انتشار : 5.­5.­1

  اندازه : 41.85 Mb  

  428 جستجوها
 • Universal PCL XL Emulation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2010.02.22   انتشار : 1.­6

  اندازه : 15.94 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  420 جستجوها
 • MarkVision درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2009.07.02   انتشار : 11.­2

  اندازه : 124.78 Mb  

  420 جستجوها
 • Print درایور

  برای : Debian, Linux

  منتشر شده ها : 2010.07.15   انتشار : 5.­5.­1

  اندازه : 27.19 Mb   (DEB SELF-EXTRACTING)

  420 جستجوها
 • Printer درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2014.06.16   انتشار : 5.­6.­1

  اندازه : 45.47 Mb  

  414 جستجوها
 • Universal Postscript Emulation system درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.02   انتشار : 1.­2

  اندازه : 2.47 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  414 جستجوها
 • Universal Postscript Emulation system درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.10   انتشار : 1.­2

  اندازه : 20.13 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  412 جستجوها
 • Print درایور

  برای : Debian, Linux, Ubuntu

  منتشر شده ها : 2012.05.21   انتشار : 5.­6.­1

  اندازه : 40.27 Mb  

  410 جستجوها
 • CompMarkVision Professional support درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 11.­2.­1

  اندازه : 147.81 Mb   (GZ)

  404 جستجوها
 • Universal system PS درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.10   انتشار : 1.­2

  اندازه : 9.63 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  404 جستجوها
 • Postscript Level 3 Emulation Universal Print درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­6.­2

  اندازه : 17.92 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  401 جستجوها
 • Printing Solution درایور

  برای : Netware

  منتشر شده ها : 2010.11.05   انتشار : 1.­1

  اندازه : 333 Kb   (MSZIP)

  400 جستجوها
 • Printer Support درایور

  برای : Linux, Solaris, Unix

  منتشر شده ها : 2012.01.05   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.58 Mb  

  399 جستجوها
 • Universal System Administrator Package درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.04   انتشار : 1.­2

  اندازه : 68.55 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  398 جستجوها
 • Postscript Level 3 Emulation Universal Print درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2010.11.06   انتشار : 1.­0

  اندازه : 4.5 Mb   (MSZIP)

  396 جستجوها
 • Universal PCL XL Emulation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 17.83 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  395 جستجوها
 • Print درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2008.10.21   انتشار : 5.­3.­2

  اندازه : 37.41 Mb  

  395 جستجوها
 • PCL 5 Emulation universal custom درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2010.11.06   انتشار : 1.­0

  اندازه : 5.38 Mb   (MSZIP)

  394 جستجوها
 • Printer درایور

  برای : Unix

  منتشر شده ها : 2014.06.16   انتشار : 5.­6.­1

  اندازه : 44.57 Mb  

  394 جستجوها
 • PCL Emulation universal system درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.02   انتشار : 1.­2

  اندازه : 2.76 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  390 جستجوها
 • Universal PCL Emulation system درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2008.04.08   انتشار : 1.­2

  اندازه : 6.06 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  388 جستجوها
 • Complete universal درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2011.08.30   انتشار : 1.­6.­2

  اندازه : 110.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  386 جستجوها
 • Network print support package درایور

  برای : AIX

  منتشر شده ها : 2014.06.14   انتشار : 4.­8.­4

  اندازه : 1.53 Mb  

  385 جستجوها
 • MarkVision network manage درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2012.03.15   انتشار : 11.­2.­1

  اندازه : 178.47 Mb   (MSZIP)

  383 جستجوها
 • Universal PostScript 3 Emulation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 17.66 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  381 جستجوها
 • Universal PCL5e Emulation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 19.02 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  381 جستجوها
 • Universal PCL Emulation system درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.04.10   انتشار : 1.­2

  اندازه : 19.55 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  381 جستجوها
 • Travel Print plug-in for the Lexmark Universal درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­1.­0.­0

  اندازه : 6.62 Mb   (PE)

  371 جستجوها
 • Universal PCL5e Emulation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 17.12 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  362 جستجوها
 • Print درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2014.06.16   انتشار : 5.­6.­1

  اندازه : 41.87 Mb  

  361 جستجوها
 • MarkVision Professional Server درایور

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2009.12.12   انتشار : 11.­2

  اندازه : 131.14 Mb  

  360 جستجوها
 • MarkVision Professional Server درایور

  برای : Unix

  منتشر شده ها : 2010.02.22   انتشار : 11.­2.­1

  اندازه : 193.84 Mb  

  355 جستجوها
 • PCL Emulation universal system درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.04.09   انتشار : 1.­2

  اندازه : 8.08 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  348 جستجوها
 • Enhanced Communication System درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.05   انتشار : 9.­3.­37.­0

  اندازه : 24.56 Mb   (PE)

  346 جستجوها
 • PCL 5 Emulation universal custom درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2010.11.06   انتشار : 1.­0

  اندازه : 4.59 Mb   (MSZIP)

  345 جستجوها
 • Universal PCL5e Emulation Print درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.26   انتشار : 2.­8.­0.­0

  اندازه : 29.6 Mb  

  344 جستجوها
 • Universal PostScript 3 Emulation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 15.61 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  343 جستجوها
 • Travel Print plug-in درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.26   انتشار : 1.­4.­0.­0

  اندازه : 9.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  342 جستجوها
 • Utility for setup and configuration over network connection درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 10.­6

  اندازه : 7.14 Mb   (PE)

  342 جستجوها
 • Universal PCL XL Emulation Print درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.11.26   انتشار : 2.­8.­0.­0

  اندازه : 29.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  340 جستجوها
 • Print درایور

  برای : Solaris

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 5.­3.­2

  اندازه : 38.81 Mb  

  339 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lexmark همه در یک