OKI MB790f درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای همه در یک OKI MB790f در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : PCL6 /­ PCL-XL
برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008
منتشر شده ها : 2011.08.16
انتشار : 2.­4.­0.­0
اندازه : 13 Mb (PE)
جستجو ها : 320
Find

فایل های پرطرفدار OKI MB790f

 • PCL XL Universal Printer

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.03.01   انتشار : 2.­1.­5.­0

  اندازه : 27.65 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  913 جستجوها
 • XPS

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 2.­1.­1.­0

  اندازه : 3.55 Mb   (PE)

  444 جستجوها
 • ML Scanback utility

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.10   انتشار : 4.­4

  اندازه : 14.6 Mb   (PE)

  439 جستجوها
 • XPS

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 2.­1.­1.­0

  اندازه : 3.86 Mb   (PE)

  422 جستجوها
 • IP Setup Utility

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.07   انتشار : 10.­6

  اندازه : 13.7 Mb   (PE)

  417 جستجوها
 • PCL XL Universal Printer

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.01   انتشار : 2.­3.­5.­0

  اندازه : 29.67 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  416 جستجوها
 • Network TWAIN Scan

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.12   انتشار : 1.­7.­1

  اندازه : 20.17 Mb   (PE)

  406 جستجوها
 • Scanback Utility

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.10   انتشار : 4.­2.­3

  اندازه : 7.89 Mb   (PE)

  400 جستجوها
 • Enhanced Communication System Utility

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.10.20   انتشار : 9.­3.­39.­0

  اندازه : 24.65 Mb   (PE)

  390 جستجوها
 • PostScript

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows 95, Windows 98, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 2.­3.­0.­0

  اندازه : 15.75 Mb   (PE)

  389 جستجوها
 • PS Universal Printer

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.03.01   انتشار : 2.­2.­5.­0

  اندازه : 29.65 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  381 جستجوها
 • Status Monitor Center Utility

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.12   انتشار : 2.­0

  اندازه : 16.52 Mb   (PE)

  380 جستجوها

فایل های پرطرفدار OKI همه در یک