دانلود رایگان درایورهایRicoh Aficio 1232C

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای همه در یک Ricoh Aficio 1232C در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • PostScript3 درایور

  برای : Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.08.23   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.25 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  429 جستجوها
 • PCL Mini- درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.05   انتشار : 2.­17

  اندازه : 4.32 Mb  

  427 جستجوها
 • LAN Fax درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2004.05.14   انتشار : 1.­38

  اندازه : 1.25 Mb   (PE)

  412 جستجوها
 • PostScript3 درایور

  برای : Mac OS

  منتشر شده ها : 2003.01.22   انتشار : 1.­1.­0a

  اندازه : 2.32 Mb  

  408 جستجوها
 • RPCS درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2006.01.18   انتشار : 6.­70

  اندازه : 3.36 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  391 جستجوها
 • PostScript3 درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.26   انتشار : 3.­0.­0

  اندازه : 2.22 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  387 جستجوها
 • Printer Utility درایور

  برای : Mac OS

  منتشر شده ها : 2008.01.08   انتشار : 1.­2b7.­01c08

  اندازه : 267 Kb  

  368 جستجوها
 • PostScript3 درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98

  منتشر شده ها : 2007.08.02   انتشار : 1.­3.­0a

  اندازه : 1.31 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  367 جستجوها
 • PCL 5c درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2005.11.01   انتشار : 1.­7.­0.­0

  اندازه : 1.55 Mb  

  362 جستجوها
 • PostScript3 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2008.11.26   انتشار : 3.­0.­0

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  360 جستجوها
 • PCL 5c درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2005.11.01   انتشار : 1.­7.­0.­0

  اندازه : 1.48 Mb  

  354 جستجوها
 • PCL 5c درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.30   انتشار : 3.­1.­0.­0

  اندازه : 2.32 Mb  

  352 جستجوها
 • LAN Fax درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2007.04.10   انتشار : 1.­48

  اندازه : 1.5 Mb   (RAR)

  283 جستجوها
 • LAN Fax درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98

  منتشر شده ها : 2004.05.14   انتشار : 1.­34

  اندازه : 1.27 Mb   (PE)

  266 جستجوها
 • PCL 5c درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2008.06.30   انتشار : 3.­1.­0.­0

  اندازه : 1.91 Mb  

  260 جستجوها
 • PCL 5c درایور

  برای : Windows ME, Windows 95, Windows 98

  منتشر شده ها : 2007.07.09   انتشار : 1.­5.­0.­0

  اندازه : 1.88 Mb  

  256 جستجوها
 • Network TWAIN درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 95, Windows 98

  منتشر شده ها : 2004.05.14   انتشار : 3.­79a

  اندازه : 4.97 Mb  

  254 جستجوها
 • RPCS درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2011.02.28   انتشار : 7.­61

  اندازه : 3.86 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  245 جستجوها
 • PCL Mini- درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.13   انتشار : 2.­03

  اندازه : 7.39 Mb  

  244 جستجوها
 • RPCS درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.28   انتشار : 7.­61

  اندازه : 3.96 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  243 جستجوها
 • PostScript3 درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2003.09.18   انتشار : 1.­3.­0

  اندازه : 813 Kb   (PE)

  241 جستجوها
 • Printer Utility درایور

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2008.03.06   انتشار : 2.­2b9.­01d09

  اندازه : 319 Kb  

  234 جستجوها
 • PostScript3 درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2003.01.22   انتشار : 1.­1.­0a

  اندازه : 195 Kb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  233 جستجوها
 • PPD Installer درایور

  برای : Mac OS 10.x

  منتشر شده ها : 2008.03.13   انتشار : 1.­4.­0

  اندازه : 178 Kb  

  233 جستجوها
 • PS for Mobile Printing درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2007.12.27   انتشار : 1.­02

  اندازه : 864 Kb   (PE)

  222 جستجوها
 • RPCS درایور

  برای : Windows ME, Windows NT, Windows 95, Windows 98

  منتشر شده ها : 2006.01.18   انتشار : 6.­70

  اندازه : 3.74 Mb   (PE)

  210 جستجوها

فایل های پرطرفدار Ricoh همه در یک